هزینه‌هایی هستند که هیچ ارتباطی با مقدار محصول تولیدشده یا درآمد فروش ندارند و با تغییر در آن‌ها، کم‌وزیاد نمی‌شوند؛ مانند استهلاک، بیمه، بهره، اجاره، حقوق و دستمزد.

باوجوداینکه در واقعیت، همه هزینه‌ها باگذشت زمان تغییر می‌کنند و هیچ هزینه‌ای صرفاً هزینه ثابت نیست، اما مفهوم هزینه‌های ثابت در حسابداری هزینه‌های کوتاه‌مدت، باید بیان شود.