افزایش یا کاهش در هزینه کل تولید برای ساخت یک واحد اضافی از یک آیتم. این هزینه در نقطه سر به سری شرکت محاسبه می‌شود.