نوعی از گزارش مالی که وضعیت درآمدها و هزینه‌های یک دوره مالی را گزارش می‌کند.