یک استراتژی قیمت‌گذاری که در آن شرکت برای تحریک تقاضا و به دست آوردن سهم بازار، قیمت نسبتاً پایینی پیشنهاد می‌دهد. این یکی از سه استراتژی عمومی بازاریابی است که می‌تواند توسط هر شرکتی انتخاب شود و معمولاً زمانی به کار می‌رود که محصول، مزیت رقابتی پایینی دارد یا هیچ مزیت رقابتی ندارد یا با حجم تولید بالاتر صرفه در مقیاس ایجاد خواهد شد. این استراتژی، استراتژی قیمت پایین هم نامیده می‌شود.