یکی از استراتژی‌های اصلی یک سازمان که توسط آن تمام اهداف و راه‌کارهای اصلی بازاریابی‌اش را در قالب یک طرح جامع ترکیب می‌کند. یک استراتژی بازاریابی خوب باید شامل تحقیقات بازار و تمرکز روی آمیخته بازاریابی مناسب به‌منظور رسیدن به حداکثر سود بالقوه و تضمین پایداری کسب‌وکار است. استراتژی بازاریابی پایه و اساس طرح بازاریابی است.