استراتژی فرایند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت کلیه منابع ممکن و روش‌های عملیاتی برای رسیدن به یک هدف خاص با توجه به عوامل و نیروهای متضاد موجود در محیط است. به کلام دیگر استراتژی نوعی برنامه جامع است که مقصود یا منظور اصلی سازمان را برحسب خدمتی که به جامعه عرضه خواهد کرد، معین می‌سازد.

استراتژی اصطلاحی است در مدیریت برای بیان رابطه‌ای که سازمان یا بنگاه، با محیط خارجی خود برقرار کرده است و یا می‌خواهد برقرار کند. استراتژی، شامل دستورالعمل‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های اساسی است که بر کارکرد بلندمدت سازمان یا بنگاه اثر می‌گذارد. تمام سازمان‌ها یا بنگاه‌ها، دارای استراتژی هستند که ممکن است آشکار، پنهان و مکتوب یا در ذهن مدیران آن سازمان باشد؛ ولی این به معنای آن نیست که همه‌ی آن‌ها استراتژی خوبی داشته باشند. در حقیقت یک استراتژی خوب، آن است که مطلوب‌ترین رابطه را بین بنگاه یا سازمان با منابع آن و محیط خارجی برقرار کند. استراتژی بر پایه‌ی سه بعد بیان می‌شود: هدف، توجه به محصول یا بازار و مبنای رقابت. درواقع استراتژی به دنبال این است که به سه سؤال اساسی پاسخ دهد:
۱- مشتری کیست و چه نیازی دارد؟
۲- کسب‌وکار ما چگونه به این نیاز پاسخ می‌دهد؟
۳- چرا مشتری باید از ما خرید کند و نه از رقبایمان.