مديريت منابع انساني را علم شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به‌منظور نيل به اهداف سازمان تعريف كرده‌اند. مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. مدیریت منابع انسانی شامل انجام تجزیه‌وتحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیازهای کارکنان، استخدام افراد مناسب برای آن شغل، موقعیت‌یابی و آموزش، مدیریت حقوق و دستمزد، ارائه مزایا و مشوق‌ها، ارزیابی عملکرد، حل‌وفصل اختلافات و ارتباط با همه کارکنان در تمام سطوح است. منابع انساني مهم‌ترين دارايي يك سازمان محسوب می‌شوند و مديريت اثربخش آن‌ها كليد موفقيت سازمان است. اگر سياست‌ها و رويه‌هاي مربوط به كاركنان سازمان با اهداف سازمان و برنامه‌هاي استراتژيك سازمان هم‌سویی داشته باشند، دستيابي به موفقيت سازماني محتمل‌تر است.