مهارتی است که از طریق آن زمان را به‌صورت اصولی و بر اساس اولویت و اهمیت کارها به فعالیت‌های موردنظر خود تخصیص می‌دهند.