مدیریت مالی عبارت است از مدیریت منابع و مصارف سازمان به شکلی که استفاده از این منابع به شکلی اثربخش و کارا انجام شود. «هدف اصلی مدیریت مالی در سازمان‌ها، افزایش ارزش شرکت است که نتیجه‌ی آن نیز افزایش ثروت مالکان و سهامداران شرکت خواهد بود. مدیریت مالی شرکت باید این کار را با در نظر گرفتن چهار عامل کلیدی زیر انجام دهد:

۱- میزان ثروت سهام‌داران در بلندمدت؛
۲- ریسک یا عدم اطمینان درزمینه‌ی بازگرداندن اصل و سود سرمایه؛
۳- زمان‌بندی دریافت سود توسط سهام‌داران؛
۴- میزان سود دریافتی سهام‌داران.

مديريت منابع مالي يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين حوزه‌هاي فعاليت يك شركت است که شامل: برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی، سازمان‌دهی و کنترل منابع مالی کسب‌وکار است.