یک «عملیات» (Operation)، مأموریتی است که سازمان به عهده می‌گیرد، فناوری است که به خدمت می‌گیرد و فرآیندهای مدیریتی و انسانی است که در سازمان پیاده می‌شود. عملیات در یک کسب‌وکار می‌تواند به دودسته عملیات تولید و خدمت تقسیم شود. عملیات تولید فرآیندی است که یک خروجی ملموس ایجاد می‌کند درحالی‌که عملیات خدمت یک خروجی ناملموس و غیر فیزیکی تولید می‌کند مانند یک اقدام، یک تلاش یا یک عملکرد مطلوب؛ بنابراین منظور از مدیریت عملیات، فرایند طراحی، سرپرستی و کنترل عملیات یک شرکت است که منابع آن را به کالاها و خدمات مطلوب تبدیل کرده و راهبرد کسب‌و‌کار آن شرکت را اجرا می‌کند. مسئولیت مدیران عملیات به‌طورکلی شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل فعالیت‌های درگیر در تولید کالاها/خدمات است.