اداره گروهی از افراد که برای کار روی یک پروژه خاص یا اجرای یک وظیفه خاص در سازمان دورهم جمع شده‌اند. مدیریت تیم معمولاً شامل تعیین اولویت‌های تیم و اهداف عملکردی، بررسی عملکرد و روش‌های بکار رفته و پیشگام شدن در فرایند تصمیم‌گیری تیم است.