کاری که توسط عده‌ای از افراد هم‌جهت که پیوندی بسیار محکم و آگاهانه دارند، صورت می‌گیرد و همگی موافقت و تعهد لازم را برای انجام دادن هدف مشترک دارند. هر فرد بخشی از کار را انجام می‌دهد و این بخش از کار با فعالیت دیگران باید هماهنگ باشد.