فردی متعلق به گروه خاصی از افراد است که در تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک هستند.