یکی از اعضای تیم که ممکن است قدرتی بیشتر از سایر اعضای تیم نداشته باشد اما به‌صورت دائم و یا چرخشی برای انجام وظایف زیر منصوب می‌شود: (۱) نماینده تیم برای تهیه گزارش (۲) تصمیم‌گیری در مواقع نبودن اجماع نظر، (۳) حل‌وفصل درگیری بین اعضای تیم و (۴) هماهنگ‌کننده تلاش‌های تیم.