مجموعه‌ای از افراد که با هدف مشترک برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه دورهم جمع می‌شوند.