قابلیت تیم در رسیدن به مقدار معینی از بازدهی تنها در یک روز کاری است. ظرفیت تیم علاوه بر تعداد ساعات کاری به مهارت نیروی انسانی نیز بستگی دارد.