افزایش اثربخشی گروه‌های کاری با بهبود هدف و شفاف‌سازی نقش هر عضو و فرآیندهای بین فردی را توسعه تیم گویند.