فرشتگان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران خصوصی هستندکه آن‌ها را سرمایه‌گذاران غیررسمی نیز می‌نامند. این افراد کسانی هستند که در شرکت‌های کارآفرینانه جوان و تازه به ثبت رسیده برای کمک به تثبیت آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این ثروتمندان معمولاً کارآفرینان یا مدیران پیشین هستند که نه‌تنها سرمایه، بلکه تجربه و مهارت‌های کسب‌وکار را نیز دارا هستند. فرشتگان کسب‌وکار به صورت‌های مختلف در سراسر جهان فعل هستند. این دسته از سرمایه‌گذاران به یاری‌رسانان کسب‌وکار هم موسوم هستند، زیرا به اعتقاد بسیاری از افراد، آن‌ها شرکت‌های پرتکاپو را ازنظر مالی در شرایطی نجات می‌دهند که هیچ کس دیگر نمی‌داند چه وقت و چگونه به داد آن‌ها برسد.