عبارت از سندی است که هویت و آینده و نحوهٔ توسعه یک کسب‌وکار را منعکس می‌کند و اغلب یک دوره چندساله را دربر می‌گیرد. طرح کسب‌وکار شامل تمام جزئیات یک کسب‌وکار است. این جزئیات تمامی موارد مربوط به نوع شغل، بازاریابی، رقابت، عملیات راهبردی، کارکنان، امور مالی، سرمایه‌گذاری و ... را شامل می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر طرح کسب‌وکار شرح تفصیلی اجرای کسب‌وکار موردنظر بوده و راه‌های اصولی مسیر رشد یک کسب‌وکار را قدم‌به‌قدم نشان می‌دهد. این طرح شامل چهار قسمت اصلی است:
- توصیف شغل موردنظر
- برنامه بازاریابی
- امور مالی
- امور مدیریتی