دیده‌بانی کسب‌وکار نوعی پیگیری و نظارت بر درخواست‌کننده تسهیلات است که از طریق ارتباطات جاری و از پیش تعیین‌شده بین بنگاه و موسسه وام‌دهنده انجام می‌گیرد.
هدف این دیده‌بانی به‌طورکلی تضمین موفقیت قرارداد برای شناسایی سریع مشکلات احتمالی و تسهیل کمک فنی کسب‌وکار برای رفع مشکلات و تضمین پرداخت به‌موقع اقساط وام‌گیرنده است.