به هزینه تبدیل پول رایج یک کشور به پول‌های دیگر گفته می‌شود که به دلایل مختلف، پیوسته در حال تغییر است. ارزهای خارجی در بازار ارز تحت تأثیر عوامل گوناگون بر اساس عرضه و تقاضا پیوسته نوسان قیمت دارند؛ این نوسان از دو زاویه برای صنایع و عرضه‌کنندگان خدمات، اهمیت زیادی دارد: نخست آنکه نوسان نرخ ارز بر بازار صادرات اثر می‌گذارد؛ یعنی هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند،‌ امکان صادرات کشور به فرض ثابت ماندن دیگر شرایط، گسترده‌تر می‌شود و از میزان تقاضا برای کالاهای وارداتی کاسته می‌شود. از سوی دیگر،‌افزایش نرخ ارز بر کالاهایی که وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمای‌های دارند، اثر بازدارنده دارد؛ یعنی موجب افزایش هزینه تمام‌شده آن‌ها می‌شود.