این نرخ نشان‌دهنده توانمندی سازمان در حفظ ذخیره‌ی مشتریان است. نرخ ریزش عددی مقابل نرخ حفظ مشتری است؛ یعنی هرچقدر نرخ ریزش بیشتر باشد، نرخ حفظ مشتری کمتر است و بالعکس.