نرخ بازده داخلی ، معادل نرخ سودی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به دست آورد. نرخ بازده داخلی یکی از دو روش جریان نقدی تنزیل شده (dcf) مورد استفاده در ارزیابی مقایسه‌ای طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری است که در آن جریان درآمدی در طول زمان متغیر است (روش دیگر ارزش فعلی خالص یا npv است). Irr میانگین بازده سالانه حاصل از یک سرمایه‌گذاری است که به چندین روش محاسبه می‌شود.
در تعریفی دیگر نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که در آن ارزش فعلی خالص (npv) همه جریان‌های نقدی یک پروژه خاص برابر با صفر است.