نسبت تعداد فروش محصول به تعداد افرادی که برای مشاهده محصول از یک سایت بازدید کرده‌اند یا ( تعداد تماس‌های تلفنی یا بازدید‌ها برای خرید محصول) را نرخ تبدیل می‌گویند. نرخ تبدیل را به این صورت هم معنی می‌کنند: تعداد بازدید‌هایی که به فروش منجر شده‌اند.