مزیت بازاریابی از طریق محصولات برتر، قیمت‌های پایین‌تر، توزیع گسترده و ترویج مؤثر به دست می‌آید.