عبارت است از نیازهای خریدار که شرکت می‌تواند در آن حوزه اقداماتی سودآور انجام دهد. فرصت‌ها را می‌توان برحسب «جذابیت» و «احتمال موفقیت» طبقه‌بندی کرد.