اصطلاحی برای بیان فعالیت درزمینهٔ کنترل، هدایت و ادارهٔ یک سازمان تجاری است.