مجموعه‌اي از مراحل، فعاليت‌ها و وظايف هدفمند و به هم مرتبط که با استفاده از زيرساخت‌ها و روش‌هاي خاص و ضمن مصرف منابع تعریف‌شده يک يا چند ورودي را به يک یا چند خروجي هدفمند تبديل مي‌کند. به‌عنوان‌مثال: فرایند مدیریت کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و وظایفی همچون مانند برنامه‌ریزی، تولید و فروش است که به‌طور منطقی با یکدیگر در ارتباط‌اند و برای دستیابی به مجموعه معینی از نتایج (سود، پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان و ...) به کار گرفته می‌شوند.