کشف فرصت هنگامی است که تنها یکی از دو طرف عرضه و تقاضا به‌روشنی وجود دارد، درنتیجه طرف دیگر باید «کشف» شود.