در فرهنگ لغات Oxford فرصت به‌عنوان زمان یا شرایط مطلوب برای یک هدف یا پذیرش انجام یا اجرای چیزی تعریف‌شده است.
فرصت در فرهنگ و بستر، به شرایط و موقعیت‌هایی اطلاق می‌گردد که می‌تواند به پیشرفت و توسعه منجر گردد.
در تحقیقات کارآفرینی، فرصت به‌عنوان یک موقعیت مطلوب در آینده تعریف می‌شود که متفاوت از موقعیت جاری است و فرض می‌شود دستیابی به آن امکان‌پذیر است.
فرصت کارآفرینانه شامل یک سری از عقاید و ایده‌ها و اعمال است که خلق کالاها و خدماتی که در بازار کنونی وجود ندارد را امکان‌پذیر می‌سازد.