مطالعه فرصت‌های کارآفرینی بر اساس معیارهایی مانند بازه زمانی که فرصت‌ها قابل بهره‌برداری هستند، امکان تقلید دیگران، اندازه بازار، نرخ رشد بازار، آمادگی بازار برای ورود، پذیرش مصرف‌کنندگان، امکان‌پذیری بر اساس شرایط محیط و زیرساخت‌ها، شایستگی‌های کارآفرینانانه و پتانسیل سودآوری است. در این مطالعه، فرصت‌های کارآفرینی غربال و اولویت‌بندی می‌شوند.