بازه زمانی کوتاهی است که در طی آن فرصت باید درک شود وگرنه از دست می‌رود.