شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل‌شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.