میزان رضایتی که توسط کالاها یا خدمات یک شرکت فراهم‌شده و توسط تعداد مشتریان تکراری اندازه‌گیری می‌شود.