در نظریه نوآوری، گروه اکثریت جامعه است (تقریباً 34 درصد جامعه)، که درست قبل از: دیر پذیران در تلاش برای خرید یا امتحان کردن یک محصول جدید هستند. اعضای این گروه نسبت به گروه‌های دیگر مسن‌تر بوده (جوان‌تر از گروه دیر پذیران)، دارای وضعیت اقتصادی کمتر از حد متوسط هستند و نوآوری را در حالت اجبار می‌پذیرند.