جهش و پرواز ذهن برای آگاهی از فضاها و امکانات جدید است؛ که نتیجه آن ممکن است به محصولات یا خدمات جدید منجر شود. برخی آن را توانایی هستی بخشیدن به پدیده‌ای جدید تعریف نموده‌اند و عده‌ای دیگر آن را نه به‌عنوان توانایی بلکه به‌عنوان فرآیند روان‌شناختی یا فرآیندهایی که از طریق آن‌ها محصولات جدید و ارزشمند خلق می‌شوند، تعریف کرده‌اند.
لزومی ندارد که حاصل فرآیند خلاقیت، یک شیء فیزیکی باشد، بلکه می‌تواند یک فکر، ارتباط بین وقایع، یک بینش یا یک فرآیند کارآمدتر و مؤثرتر و یا یک محصول یا خدمت جدید باشد. هر یک از این‌ها هنگامی‌که به‌طور کامل ابراز شوند، دارای ارزش خواهند بود.