تقسیم بازار به بخش‌های متعدد برحسب عوامل مختلف مانند عوامل جغرافیایی، قیمت، نحوه تحویل کالا، ویژگی‌های مشتری و غیره. تقسیم بازار، به‌منظور تحمیل شرایط به خریدار یا فروشنده است.