برآورد حداکثر درآمد کل فروش تمام عرضه‌کننده‌های یک محصول در یک بازار در طول یک دوره خاص.