تعداد افراد در یک بازار خاص که خریداران بالقوه یا فروشندگان یک محصول یا خدمت هستند. شرکت‌ها قبل از عرضه یک محصول یا خدمت جدید تمایل دارند اندازه بازاری که قصد ورود به آن را دارند به‌خوبی بشناسند.