اطلاعات به‌دست‌آمده از گفت‌وگو، تعامل و مشاهده‌ی مستقیم مشتریان و مشتریان بالقوه را تحقیقات اولیه بازار گویند.