پژوهش بازار، یکی از ابزارهای مدیریت است که کلیه فعالیت‌های نظام‌یافته برای گردآوری داده‌ها، ثبت، محاسبات و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در مورد وسایل مربوط به تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات را در یک دوره زمانی خاص در برمی‌گیرد. تحقیق بازار، موارد گوناگون ازجمله: تحقیق در اندازه بالقوه بازار، حجم بالقوه فروش، انتخاب مصرف‌کنندگان مستعد، قیمت مناسب برای عرضه کالا و حتی انتخاب رسانه تبلیغاتی را در برمی‌گیرد.
تحقیق در بازار شامل بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی است که بازارهای صنعتی، مختص فرآورده‌های صنعتی و روابط بین صنایع و بازارهای مصرفی شامل کالاهای مصرفی و به‌طور دقیق‌تر، کالاهای مورد تقاضای عام (افراد معمولی) است.