اطلاعاتی است که از گزارش‌های تحقیقات بازار و منابع غیرمستقیم نظیر اینترنت یا گزارش‌های تحلیلی گردآوری می‌شود.