تجزیه‌وتحلیل خصوصیات و مشخصات بازار یک محصول. به‌عنوان‌مثال: مقدار تقاضا، کنش تقاضا و ... در مورد یک محصول جزء تحلیل بازار است.