ادغام شرکت‌هایی که مرحله تولید یکسانی در صنایع مشابه یا متفاوت دارند. زمانی که هم محصولات و هم شرکت‌ها مشابه هستند، یکپارچه‌سازی افقی به‌صورت ادغام رقبا انجام می‌شود و زمانی که همه تولیدکنندگان یک محصول یا خدمت در یک بازار ادغام می‌شوند، انحصار ایجاد خواهد شد. اگر فقط چند رقیب باقی بمانند، این یک انحصار چندجانبه نامیده می‌شود.