پیوند دادن افرادی که ازنظر جغرافیایی پراکنده باشند در یک گروه کار واحد از طریق ابزارهای الکترونیک.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)
ایجاد گروهی از آشنایان و همکاران و برقراری ارتباط به‌طور منظم بین آن‌ها به‌منظور بهره بردن از سود متقابل. شبکه‌سازی مبتنی بر سؤالاتی همچون «چگونه می‌توانم کمک کنم؟» است نه سؤالی مثل «چه چیزی می‌توانم بگیرم؟»