ایجاد پیوندی محکم بین عده‌ای از افراد است که برای یک دوره زمانی مشخص و با اهداف مشترک فعالیت می‌کنند. تیم فراتر از یک گروه است که صرفاً مجموعه‌ای از افراد را دورهم جمع می‌کند. در حقیقت تیم‌سازی تلاشی آگاهانه برای تشکیل گروه‌های کار اثربخش در سازمان است.