نوعی از استراتژی به‌منظور افزایش فروش محصولات موجود شرکت به مشتریان فعلی، مشتریان رقبا و کسانی که مشتری شرکت نیستند، به کار برده می‌شود.