مشخصه بازاری که یک شرکت در حال ورود به آن است یا قرار است یک محصول جدید در آن معرفی شود، ازجمله تعداد رقبا، سطح یا شدت رقابت و نرخ رشد بازار.