توصیف گر این است که چگونه محصولات و خدماتتان منفعت ایجاد می‌کند و به مشتریان کمک می‌کند تا با انجام (مؤثر) کار،‌ به نتایج و مزایای ضروری،‌مورد انتظار و رؤیایی دست یابند.