نتایج و مزایایی که به دست آوردنشان برای مشتریان ضروری، مورد انتظار و یا رؤیایی است.